Pravidla užívání služeb CeskaVPN.cz

Verze CZ 2.0 platná od 25. 5. 2018
 • Užívat Služby přístupné či nabízené prostřednictvím Produktového webu mohou pouze osoby starší 18 let.
 • Přístup ke Službě jakož i její užívání je chráněno neveřejným přístupovým jménem a heslem každého Uživatele. Uživatel je výlučným uživatelem poskytované Služby a odpovídá za její bezpečné užívání, které je v souladu zejména s Obchodními podmínkami, platnými právními předpisy, mezinárodním právem, dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Uživatel je při vynaložení řádné péče povinen zejména chránit svůj uživatelský účet, uživatelské jméno a heslo ke Službě proti jejich neoprávněnému užití či využití, zabránit ztrátě uživatelského jména anebo hesla, neoprávněnému užití Služby, odcizení uživatelského jména či hesla, dále zkopírování či poskytaní uživatelského jména a hesla třetí osobě, atp.
 • Uživatel se zavazuje, že zejména: a) neumožní využívání Služby třetím osobám; b) neumožní zneužití Služby anebo sám neužije Služby k podvodným či falešným jednáním, anebo jednáním, která jsou v rozporu s dobrými mravy, jednáním, která svou povahou zakládají či mohou zakládat spáchání trestného činu, přestupku, anebo jiných zákonem zákazných protiprávních jednání či ostatních jednání zakázaných těmito pravidly užívání služeb a/nebo Obchodními podmínkami.
 • Uživatel je zcela odpovědný za veškeré úkony a aktivity provedené přes účet Uživatele. Uživatel je vedle Obchodních podmínek povinen dodržovat též právní řád země ve které Služby užívá a též i právní řád Poskytovatele.
 • Uživatel není oprávněn sdílet svůj účet s jinou osobou. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou činnost třetí osoby, která případně využívá Služby prostřednictvím účtu Uživatele (např. v případě předání či zpřístupnění přístupových údajů Uživatelem třetí osobě).
 • Uživatel může Službu využívat pro celou řadu zařízení jako např. osobní PC, telefon, pocket PC, tablet, atp. V rámci svého účtu však Uživatel může objednanou Službu využívat simultánně pouze na jednom zařízení. Službu není možné využívat simultánně na více jak jednom zařízení, ledaže popis Služby stanoví jinak (zejména pokud povaha či charakter Služby umožnění její využívání na více než jednou koncovém zařízení).
 • Uživatel se dále zavazuje, že:
  • Objednanou Službu neuhradí prostřednictvím ukradené či zfalšované kreditní karty nebo jiným nelegálním způsobem;
  • Žádnou ze Služeb nevyužije k jakémukoliv neoprávněným či protiprávním jednáním zejména např. útoku či pokusům o útok (např. hackování, prolamování firewall, spamming, fishing, atp.) na kterýkoliv jiný počítač, server, síť na Internetu nebo jiná technická zařízení včetně software připojená k síti Internet;
  • Jakkoliv neohrozí či nepoškodí, vč. pokusů,technická zařízení Poskytovatele ,třetí osoby včetně jeho zdrojových kódů, SW a databází;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k přenosu závadného obsahu, zejména škodlivého SW jako např. virů, trojských koní, červů, atd.;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k příjímání ani zveřejňování či poskytování závadného obsahu jako např. obsah porušující autorská práva, pirátské kopie autorských děl (např. kopie či rip CD, DVD, SW), dětské pornografie, či jakéhokoliv jiného závadného obsahu.;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k odesílání legálních obchodních sdělení a to ani v režimu opt-in;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k činnostem, jejímž obsahem, je dětská pornografie, podpora či propagování trestné činnosti včetně terorismu, extremismu, jako např. činnosti zahrnující přijímání, zveřejňování, prodávání, linkování, atd. atp.;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k jednání, které zakládá či by mohlo zakládat, spáchání přestupku, trestného činu nebo jeho přípravy či pokusu, trestného podle národního právního řádu Poskytovatele, práva EU, mezinárodního práva včetně národního právního řádu Uživatele;
  • Nevyužije žádnou ze Služeb k provádění nebezpečného pronásledování či nebezpečného vyhrožování třetí osobě, vč. nejrůznějších forem;
  • Nebude využívat žádných prostředků, které jsou způsobilé ohrozit či omezit využívání Služby ostatními Uživateli anebo Poskytovateli;
  • Nebude využívat Službu k nadměrnému přenosu dat. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přenosovou rychlost Uživatele, pokud denní průměr přenesených dat Uživatelem překročí 8GB dat.

Tato Pravidla užívání služeb Produktového webu jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek dostupných na webové adrese Produktového webu.


Informace o zpracování osobních údajů na CeskaVPN.cz

Společnost Samohyb s.r.o., IČ: 03513386, sídlem: Malátova 2417/31 Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem,Sposová značka: C 34788 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Česká republika,Evropa. (dále jen "Poskytovatel") považuje Vaše osobní údaje za důvěrné a zpracovává je v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaké jsou zdroje osobních údajů?
 • Přímo od Vás - subjektů údajů (registrace účtu, formuláře na našich produktových webech, emailová komunikace)
 • Logy našich serverů a zařízení potřebných pro poskytování služeb
Jaký je účel zpracování a právní titul zpracování?

Zpracováváme následující osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy a plnění právních povinností.

Údaje subjektu údajů Účel zpracování
Jméno, příjmení, název firmy, adresa, telefon, IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, plnění právní povinnosti - účetní a daňové účely
Email Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, nabídka produktů a služeb z portfolia poskytovatele, účetní a daňové účely, komunikace se zákazníkem
Heslo Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, plnění smluvního vztahu, provádění analýz a měření, plnění ostatních zákonných povinností
Jak jsou data zabezpečena a kde jsou uchovávána?

Z důvodu vyššího zabezpečení využíváme cloudových služeb společnosti Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109-5210 (dále jen Amazon) pro provoz uživatelských databází a systémů pro uchovávání a zabezpečení osobních údajů. Amazon splňuje veškeré platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnost dat je zajištěna zpracovatelskou smlouvou

Jak dlouho údaje uchováváme?

Úchováváme vaše osobní údaje pouze po dobu trvání smluvního vztahu a současně s ohledem na potřebu odpovědět na dotazy nebo vyřešit problémy a dodržovat povinné požadavky podle platných zákonů. Můžeme zpracovávat data pro statistické účely, ale v takových případech budou údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány. Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. Serverové logy jsou automaticky rotovány a uchovávány po dobu max. 6 měsíců

Uchováváme platební údaje?

Na webech používáme různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale nemáme žádný přístup k informacím o vašich platebních účtech a číslech platebních karet, které při platbě zadáváte v platebním terminálu

Jaká jsou vaše práva?
Právo na odhlášení z marketingové komunikace

Máte právo se odhlásit z odběru marketingových sdělení. Můžete tak provést podle instrukcí v přijatém emailu s marketingovým sdělením nebo pomocí kontaktního formuláře na našem produktovém webu. V případě odhlášení použijeme váš email pouze pro administrativní komunikaci např. potvrzení objednávky, upozornění související s poskytovanými službami.

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu můžete provést v zákaznické administraci nebo požádat pomocí kontaktního formuláře na webu.'

Právo požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušujeme ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat vysvětlení.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na výmaz

V případě, že chcete, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemůžeme nadále plnit naše smluvní povinnosti. Je potřeba současně s výmazem uzavřít Váš účet a ukončit smluvní vztah. O výmaz a uzavření účtu můžete požádat v zákaznické administraci (tlačítko uzavřít účet). O výmaz a uzavření účtu můžete také požádat pomocí kontaktního formuláře na webu.

Další práva
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte pomocí kontaktního formuláře na webu. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.


Obchodní podmínky Poskytovatele služeb CeskaVPN.cz

Verze CZ 2.0 platná od 25.5.2018
 • Definice některých pojmů a působnost obchodních podmínek

  "Poskytovatel" se rozumí společnost Samohyb s.r.o., IČ: 03513386, sídlem: Malátova 2417/31, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, Spisová značka: C 34788 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Česká republika, Evropa.

  "Služba" se rozumí jakákoliv ze služeb informační společnosti, která je poskytována Poskytovatelem. Služby jsou dostupné prostřednictvím Produktového webu.

  "Produktový web" se rozumí internetová adresa, prostřednictvím které je dostupná či přístupná kterákoliv ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem. Jmenovitě se jedná o tyto internetové adresy (Produktové weby): https://ceskavpn.cz

  “Members area” se rozumí administrace uživatelského účtu dostupná po příhlášení uživatele na adrese https://ceskavpn.cz/admin

  "Uživatel" je osoba, která využívá na základě Smlouvy kteroukoliv ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem, lhostejno, zda se jedná o Službu poskytovanou za úplatu či nikoliv.

  "Obchodní podmínky" se rozumí tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Uživatelem a Poskytovatelem při každém užívaní Služby. Provedením registrace účtu, a/nebo zaplacením ceny za Službu, a/nebo každým užitím kterékoliv ze Služeb poskytovaných prostřednictvím Produktového webu, vyjadřuje Uživatel bezvýhradný souhlas se závazností platné a účinné verze těchto Obchodních podmínek a zavazuje se k jejich dodržování. Smluvní strany se zavazují řídit Obchodními podmínkami v platném a účinném znění zveřejněném na Produktovém webu.

 • Služby a produktový web

  Služby poskytované či zajišťované Poskytovatelem prostřednictvím Produktového webu jsou službami informační společnosti. Služby jsou poskytovány zpravidla za úplatu, pokud stanoví popis Služby tak může být služba poskytována i bezúplatně. Poskytovatel je poskytovatelem služeb informační společnosti. Poskytovatel poskytuje jednotlivé Služby v oblasti VPN hostingu, které jsou jmenovitě uvedeny na Produktovém webu. Bližší popis a charakteristika jednotlivých Služeb včetně názvu a hlavní charakteristiky každé Služby a její ceny, je zveřejněna na Produktovém webu. Za objednanou Službu se vždy před zahájením jejího poskytování platí předem, nestanoví-li Poskytovatel pro daný typ Služby jinak. Poskytování Služeb je časově omezeno v závislosti na trvání Uživatelem objednané a zaplacené Služby. Budoucí Uživatel ani Uživatel, nemají žádný právní nárok na užívání jakýchkoliv Služeb anebo na uzavření Smlouvy.

 • Registrace uživatele / vytvoření účtu

  Podmínkou pro využívání kterékoliv Služby je podle povahy příslušné Služby: a) předchozí bezplatná registrace budoucího Uživatele na Produktovém webu, a/nebo b) stažením aplikace dostupné prostřednictvím Produktového webu a její instalace, a/nebo c) provedení jiného úkonů potřebného pro zahájení užívání Služby (jak je např. "click-on licence" atp.). Provedením kteréhokoliv z úkonů či jednání dle písm. a), b) nebo c) vyjadřuje budoucí Uživatel bezvýhradný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Uživatel jako fyzická osoba musí být zletilý a disponovat plnou způsobilostí k právním úkonům (právnímu jednání) dle svého národního právního řádu nebo alespoň dle právního řádu České republiky. Uživatel jako právnická osoba musí být právnickou osobou mající plnou způsobilost k právním úkonům dle svého národního právního řádu anebo alespoň dle právního řádu České republiky. Uživatel jako právnická osoba musí být právnickou osobou řádně zapsanou a založenou podle platného právního řádu příslušné země, ve které má registrované své sídlo, případně organizační složku. Zástupcem Uživatele jako právnické osoby muže být pouze zákonem oprávněná osoba či osoba řádně zmocněna. Při registraci a založení uživatelského účtu na Produktovém webu, vyžaduje-li poskytování Služby takovéto úkony, je budoucí Uživatel povinen zadat údaje požadované Poskytovatelem v registračním formuláři. Veškeré Poskytovatelem požadované registrační údaje musí být pravdivé, úplné a správné za což odpovídá výhradně Uživatel. Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejichž poskytnutí nemůže Uživatel Služby využívat. Budoucí Uživatel se provedením řádné registrace stává Uživatelem. Po provedení registrace obdrží Uživatel na email uvedený při registraci od Poskytovatele potvrzující email o provedení registrace a dalšími údaji o účtu Uživatele. Tímto je aktivován účet Uživatele na Produktovém webu. Uživatel přistupuje do svého účtu prostřednictvím Produktového webu - Members area.

 • Objednání služby a ověření uživatele

  Objednání požadované Služby provádí Uživatel samostatně přihlášením do svého účtu v Members area na Produktovém webu. Uživatel objednáním kterékoliv Služby, lhostejno zda-li se jednání o Službu úplatnou či bezúplatnou, projevuje svou vůli uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu dle článku 5. těchto Obchodních podmínek a řádně plnit své povinnosti a závazky dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Za "objednání" Služby se pro účelu těchto Obchodních podmínek považuje jakýkoliv úkon či jednání dle článku 3. písm. a), b) anebo c) těchto Obchodních podmínek. Objednávka Služby obsahuje zejména specifikaci požadované Služby, dobu jejího poskytování a cenu Služby, je-li příslušná Služba poskytována úplatně. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost Uživatele prostřednictvím SMS zprávy či emailu a provést tak verifikační proces osoby Uživatele. S ověřením totožnosti prostřednictvím SMS zprávy či emailu Uživatel souhlasí. Do doby dokončení verifikačního procesu a zaplacení ceny za objednanou placenou Službu není Poskytovatel povinen poskytovat Uživateli jakoukoliv Službu či umožnit její využívání. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaná placená Služba zprovozněna až po uhrazení platby za Službu.

 • Smlouva o poskytování služby

  Objednáním Uživatelem požadované Služby (včetně bezplatné časově omezené zkušební Služby), tj. objednávkou Uživatele a její bezvýhradnou akceptací Poskytovatelem, dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření Smlouvy o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“). K uzavření Smlouvy dochází též i vytvořením účtu Uživatele na Produktovém webu u Poskytovatele, nebo provedením jakéhokoliv úkonu dle čl. 3. písm. a), b) anebo c) těchto Obchodních podmínek. Bezvýhradným Potvrzením objednávky Uživatele, anebo vytvořením účtu, nebo provedením jakéhokoli úkonu dle čl. 3. písm. a), b) anebo c) těchto Obchodních podmínek nastává účinnost Smlouvy. Účinnost Smlouvy nastává nejpozději okamžikem zahájení užívání Služby Uživatelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy zašle poskytovatel Uživateli prostřednictvím Members area nebo kontaktního emailu. K potvrzené objednávce resp. Smlouvě má Uživatel přístup prostřednictvím svého účtu v prostředí Members area na Produktovém webu. Objednáním Služby Poskytovatel i Uživatel potvrzují, že písemná forma Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s Poskytovatelem je zachována. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem se uzavírá podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“) a souvisejících právních předpisů, s čímž Uživatel bezvýhradně souhlasí a potvrzuje podáním objednávky příslušné Služby. Uživatel objednáním kterékoliv Služby výslovně souhlasí s tím, aby se závazkový vztah založený Smlouvou mezi jím a Poskytovatelem řídil občanským zákoníkem. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli objednanou Službu a Uživatel se za objednanou Službu zavazuje Poskytovateli zaplatit cenu Služby (nejedná-li se o bezplatný časově omezený provoz zkušební Služby, nebo nestanoví-li popis služby jinak) dle Ceníku Poskytovatele. Služba je poskytována po dobu, na kterou byla Uživatelem objednána. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky a Smlouvy. Smlouva, Obchodní podmínky a Ceník představují úplnou dohodu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a určují obsah práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

 • Účet uživatele

  Uživatel může svůj uživatelský účet v prostředí Members area na Produktovém webu, jakož i samotné Služby užívat jen ve stanoveném rozsahu podle konkrétně objednané Služby a jen v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Uživatel ve vlastním zájmu a na vlastní riziko plně odpovídá za správnost, úplnost a bezchybnost veškerých údajů, které vyplnil v rámci případné registrace na Produktovém webu, a též i konkrétně objednanou Službu.

 • Cena a platební podmínky

  Užívání veškerých úplatných Služeb poskytovaných Poskytovatelem je zpoplatněno za podmínek dále uvedených (vyjma bezplatné časově omezené zkušební Služby). Bezúplatné jsou takové Služby, u nichž tak stanoví její popis. Ceny za poskytované Služby jsou odlišné podle typu Uživatelem požadované Služby. Cena za daný typ Služby se řídí ceníkem Služeb, který je zveřejněn na Produktovém webu (dále jen „Ceník“). Provedením registrace, a/nebo kteréhokoliv z úkonů či jednání dle článku 3. písm. a), b) nebo c) těchto Obchodních podmínek vyjadřuje budoucí Uživatel souhlas s Ceníkem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Zaplacení ceny za objednanou Službu se provádí předem prostřednictvím některé z online platebních služeb dostupných na Produktovém webu, není-li individuálně mezi Uživatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak. Ceny za Služby jsou konečné. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na změnu cen dle Ceníku za poskytované Služby. Změna Ceníku nemá vliv na cenu již objednané a zaplacené Služby. Uživatel je povinen za objednanou Službu zaplatit Poskytovateli cenu řádně a včas. Poskytovatel zašle každému Uživateli, který zaplatil cenu Služby potvrzení o přijetí platby. Řádný daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny a jejím připsání na účet Poskytovatele. Vystavený daňový doklad je Uživateli dostupný v elektronické podobě prostřednictvím účtu Uživatele na Members area. Veškeré náklady na připojení k Internetu a zajištění konektivity při užívání Služeb nese Uživatel.

 • Informace a sdělení

  Uživatel bezvýhradně souhlasí s tím, aby důležité informace týkající se poskytovaných Služeb či jeho uživatelského účtu jakož i ostatních úkony, podání či sdělení týkající se či vyplývající z těchto Obchodních podmínek, byly Uživateli Poskytovatelem doručovány přímo elektronicky na účet Uživatele v prostředí Members area formou textových zpráv anebo formou elektronické pošty na email Uživatele (dále jen „sdělení“). Smluvní strany se dohodly, že sdělení učiněná elektronicky se považují za sdělení v písemné formě. Zaslané sdělení se považuje za doručené Uživateli nejpozději den následující po dni jeho prokazatelného odeslání Poskytovatelem. Uživatel se ve vlastním zájmu zavazuje pravidelně kontrolovat svůj účet a kontaktní email, udržovat v aktuální a pravdivé podobě, jakož i bez zbytečného odkladu aktualizovat, veškeré své kontaktní údaje související s užíváním Služeb. Aktualizaci údajů provádí Uživatel samostatně přímo v rozhraní svého uživatelského účtu na Produktovém webu v prostředí Members area. Uživatel je oprávněn kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Produktovém webu, nebo prostřednictvím uživatelského účtu. Podrobnosti elektronického kontaktu Uživatele může Poskytovatel využívat za účelem šíření obchodních sdělení Uživateli, s čímž Uživatel bezvýhradně souhlasí. Souhlas se zasíláním obchodní sdělení uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu tří let od ukončení Smlouvy s právem Uživatele souhlas kdykoliv odvolat.

 • Osobní údaje

  Uživatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů, které Poskytovatel získal od Uživatele v souvislosti se Smlouvou, se s účinností od 25.5.2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"). Osobní údaje, které Poskytovatelod Uživatele získal provedením registrace na Produktovém webu, objednám Služby, a/nebo kteréhokoliv z úkonů či jednání podle článku 3. písm. a), b) nebo c) těchto Obchodních podmínek, anebo uzavřením Smlouvy, jsou Poskytovatelem zpracovávány pro tyto účely: a) splnění Smlouvy, jíž je Uživatel smluvní stranou, b) provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy, na žádost Uživatele; c) splnění právní povinnosti, která se na Poskytovatele jako správce vztahuje, d) vyřizování žádostí o informace, e) vedení evidence Uživatelů, fakturace, daňové a účetní účely f) odesílání obchodních sdělení a zpráv prostřednictvím Members area; g) provedení a ověření platební transakce Uživatele prostřednictvím platebních bran třetích stran; h) vytváření databází Uživatelů, i) statistické účely; a j) sběr a uchovávání serverových logů, které jsou potřebné pro poskytování Služeb a plnění Smlouvy. Zpracování se vztahuje též na IP adresu či IP adresy Uživatele. Poskytovatel chrání osobní údaje Uživatele před neoprávněným zneužitím a jejich zveřejněním. Poskytovatel je však oprávněn předat osobní údaje Uživatele příslušným subjektům jako např. orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy, soudům, správním orgánům či příslušným mezinárodním orgánům anebo poškozené třetí osobě, a to na žádost příslušného subjektu, pokud vyvstane důvodné podezření, že se Uživatel dopustil prostřednictvím Služeb protiprávního jednání, pro které bude či bylo zahájeno trestní, správní anebo jiné obdobné řízení, anebo kterým způsobil či by mohl způsobit Uživatel majetkovou případně nemajetkovou újmu třetí osobě. Takto může Poskytovatel poskytnout pouze údaje vztahující se ke konkrétnímu Uživateli. Právním základem (titulem) pro zpracování osobních údajů je: a) zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž je Uživatel smluvní stranou, a/nebo b) zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost Uživatele, a/nebo c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Poskytovatele jako správce vztahuje, a/nebo d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele jako správce či třetí strany.

 • Ochrana soukromí

  Poskytovatel respektuje soukromí Uživatele a nesděluje žádné informace o Uživateli či jeho činnostech žádné třetí osobě s výjimkou případů uvedených výslovně v těchto Obchodních podmínkách nebo stanovených zákonem. Poskytovatel nedohlíží na obsah Uživatelem přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně nevyhledává skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace Uživatele či případné protiprávní jednání Uživatele. Poskytovatel respektuje soukromí Uživatele a neprovádí sledování činností a aktivit Uživatele při užívání Služeb. Poskytovatel je oprávněn uchovávat serverové logy, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování Poskytovatelem poskytovaných Služeb či při plnění Smlouvy, a to nejdéle po dobu 6 kalendářních měsíců od jejich získání. Serverové logy nejsou užívány ke sledování přenášeného obsahu ani provádění cenzury internetových aktivit Uživatele. Serverové logy jsou uchovávány především za účelem sledování vytíženosti HW, identifikace chyb a vad SW, identifikace potencionálního porušení bezpečnosti, technického zabezpečení provozu Služeb a případné identifikaci nezákonné činnosti či aktivit, které jsou v rozpory s těmito Obchodními podmínkami

 • Vyšší moc

  Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek Poskytovatel není Uživateli jakkoliv odpovědný za jakékoliv porušení své smluvní ani zákonné povinnosti v případě, kdy takovéto porušení nastalo v důsledku okolnosti vyšší moci a mezi které patří ujednáním smluvních stran například i živelná pohroma, výpadek elektrické energie, výpadek, závada HW či SW vybavení Poskytovatele, útok hackera či viru na HW či SW Poskytovatele či jeho subdodavatele, přetížení webového serveru Poskytovatele či jeho subdodavatele, porucha HW zařízení nebo SW vybavení Poskytovatele nebo jeho sub-dodavatele, výpadek konektivity či internetového spojení, narušení či porušení ochrany sítí elektronických komunikací anebo její bezpečnosti, atp.

 • Technická odstávka

  Poskytovatel nebo jím pověřená smluvní osoba či jiná třetí strana provádí pravidelnou HW a SW údržbu technických prostředků, prostřednictvím kterých jsou Služby poskytovány. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn poskytování Služeb či kterékoliv Služby kdykoliv a bez časového omezení omezit anebo zcela pozastavit (dále jen „Technická odstávka“). Technická odstávka bude Uživateli oznámena prostřednictvím jeho účtu na Produktovém webu. V případě události vyšší moci anebo jiných Poskytovatelem nepředvídatelných událostí nemusí být Technická odstávka či jiný výpadek Služeb Uživateli předem včas oznámen. V případě Technické odstávky za podmínek výše uvedených není Poskytovatel Uživateli jakkoliv odpovědný za vznik možných škod jakékoliv povahy. Technická odstávka nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv peněžitého plnění přijatého Poskytovatelem od Uživatele.

 • Dostupnost služeb

  Poskytovatel se zavazuje vyvinout potřebné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil Uživateli bezporuchové a bezproblémové poskytování Služeb s minimálními výpadky či nedostupností Služeb. Přestože se Poskytovatel zavazuje zajistit poskytování Služeb Uživateli řádně s minimálními výpadky, omezením, či Technickými odstávkami, nemůže Poskytovatel Uživateli garantovat ani zaručovat po dobu trvání Smlouvy stálou a nerušenou dostupnost Služby. Poskytování Služby je závislé na řadě skutečností nezávislých na vůli či moci Poskytovatele, jako např. výpadek konektivity, útoky hackerů, omezení lokálního poskytovatele, restriktivní regulace připojení k internetu, atd. Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad kvalitou internetového připojení Uživatele ani kvalitou lokálních či mezinárodních datových linek. V tomto ohledu bere Uživatel na vědomí a souhlasí, že poskytované Služby nemusí být vždy dostupné či může nastat jejich omezení anebo výpadek. Výpadek či omezení Služeb nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv peněžitého plnění přijatého Poskytovatelem od Uživatele.

 • Ukončení smlouvy

  Smlouva zaniká: a) dohodou smluvních stran, nebo b), odstoupením Uživatele, nebo c) výpovědí Poskytovatele, d) výpovědí Uživatele, a to za podmínek dle tohoto článku Obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů. Uživatel má též právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a s nárokem na náhradu ceny zaplacené Poskytovateli ve lhůtě tří kalendářních dnů od objednání Služby. Uživatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud již zahájil čerpání Služby či její užívání (uvedené se nevztahuje na právo na odstoupení ve lhůtě tří kalendářních dnů od objednání Služby). Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Uživatele od Smlouvy nezakládá jakýkoliv nárok Uživatele na náhradu ceny zaplacené Poskytovateli, nestanoví-li výslovně tyto Obchodní podmínky, Smlouva nebo právní předpis jinak. Uživatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání Smlouvy a bez nároku na náhradu zaplacené ceny Služby požádat Poskytovatele o ukončení Smlouvy, anebo Smlouvu ukončit okamžitou Výpovědí na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí. Žádost o ukončení Smlouvy provede Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře na Produktovém webu. Ukončení Smlouvy okamžitou Výpovědí provede Uživatel prostřednictvím svého vlastního účtu v Members area, tlačítko "uzavření účtu". Okamžitou výpovědí ze strany Uživatele nastane okamžité ukončení Smlouvy včetně odstranění osobních údajů Uživatele, vyjma těch pro něž trvá účel a právní titul zpracování. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě vypovědět Uživateli Smlouvu a ukončit okamžitě pro Uživatele bez náhrady poskytování Služby v případě, kdy: a) Poskytovatel obdrží od třetí osoby stížnost týkající se jednání Uživatele při užívání Služeb, přičemž obsah stížnosti nasvědčuje protiprávnímu jednání Uživatele nebo jednání Uživatele, které je v rozporu s obsahem těchto Obchodních podmínek; nebo b) dozvěděl-li se Poskytovatel o možném protiprávním jednání Uživatele; nebo c) Uživatel porušil jakkoliv povinnost vyplývající z Pravidel užívání služeb Produktového webu nebo těchto Obchodních podmínek; nebo d) účet byl zřízen Uživateli na základě nepravdivých, neúplných anebo falešných informací; nebo e) Uživatel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající z těchto Obchodních podmínek (např. povinnost řádně zaplatit za objednanou Službu) anebo zákona; nebo f) došlo k ukončení či omezení činnosti Poskytovatele anebo jeho subdodavatele; nebo g) Poskytovatel je k tomu povinen s ohledem na platné právní předpisy či rozhodnutí soudu nebo jiného oprávněného orgánu; nebo h) Služba byla užita nedovoleným způsobem anebo může dojít ke zneužití Služby; nebo i) je zde důvodné podezření či obava ze zvýšení bezpečnostních rizik či jiných opatření souvisejících s bezpečným využíváním Služeb nebo ohrožení práv či oprávněných zájmů třetí osoby anebo Poskytovatele. Ukončení Smlouvy Poskytovatelem dle tohoto článku, lhostejno jakým konkrétním způsobem, nezakládá jakýkoliv nárok Uživatele na vrácení či náhradu peněžitého zaplaceného Uživatelem Poskytovateli. O ukončení Smlouvy bude Uživatel informován prostřednictvím kontaktního emailu anebo v prostředí Members area.

 • Řešení sporů

  Poskytovatel a stejně tak i Uživatel jsou povinni vyvinout veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, ke smírnému vyřešení případného sporu založené na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Nebude-li smírné vyřešení sporu možné, Poskytovatel a Uživatel jako smluvní strany se dohodli, že veškeré majetkové spory vzniklé ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v českém jazyce před obecnými soudy České republiky. Uživatel a Poskytovatel souhlasí, že uvedené ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.

 • Rozhodné právo

  Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, včetně provedení registrace budoucího Uživatele, podání objednávky Služby, uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, jakož i práv a povinností souvisejících, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se tedy řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 • Náhrada škody

  Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že veškerá skutečná škoda včetně jakékoliv škody následné a ušlého zisku, která může Uživateli vzniknout z důvodu jednoho či více porušení smluvních anebo zákonných povinností Poskytovatele (dále je „škoda“), může činit nejvýše cenu zaplacenou Uživatelem Poskytovateli za objednanou Službu, a proto se smluvní strany vzájemně dohodly, že odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli za jakékoli případné škody či újmy je omezena maximálně do celkové výše Uživatelem zaplacené ceny objednané Služby. Uživatel a Poskytovatel souhlasí, že uvedené ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy. Uživatel se jako slibující tímto bezvýhradně a bezpodmínečně zavazuje Poskytovateli jakožto příjemci slibu, že Uživatel nahradí bez omezení a v plné výši jakoukoliv škodu a ušlí zisk, která může Poskytovateli či třetí osobě na základě Smlouvy vzniknout z důvodu na straně Uživatele, nebo která Poskytovateli či třetí osobě z důvodu ležících na straně Uživatele Poskytovateli prokazatelně vznikla. Uživatel se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že na žádost Poskytovatele uhradí Poskytovateli škodu, která vznikne v souvislosti s poskytováním či užíváním Služeb nebo jako následek porušení jakékoliv právní povinnosti Uživatele vyplývající Uživateli na základě těchto Obchodních podmínek, Smlouvy anebo právního předpisu. Uživatel uhradí Poskytovateli škodu do třiceti kalendářních dní od obdržení požadavku Poskytovatele na úhradu škody. Slib odškodění Uživatele je učiněn v písemné formě a považuje se za doručený Poskytovateli dnem účinnosti Smlouvy. Ukončením Smlouvy zůstává slib odškodění nadále v platnosti po dobu 10 kalendářních let od ukončení Smlouvy.

 • Některá interpretační ustanovení

  Při existenci několika různých jazykových verzí těchto Obchodních podmínek se v případě jejich vzájemného rozporu anebo nejasností vychází z české jazykové verze. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek anebo Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné anebo neúčinné, nezpůsobuje takováto skutečnost samotnou neplatnost anebo neúčinnost ostatních částí a ustanovení těchto Obchodních podmínek anebo Smlouvy. Jakékoliv opomenutí nebo neuplatnění práv Poskytovatelem vyplývajících ze Smlouvy či těchto Obchodních podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv a nemá za následek zánik těchto práv Poskytovatele ani zánik možnosti tato práva uplatnit či vymáhat. Mezi Uživatelem a Poskytovatelem je ujednáno, že pokud Poskytovatel Uživateli vrací peněžité plnění přijaté od Uživatele, vrací jej Poskytovatel Uživateli bez jakýchkoliv smluvních či zákonných úroků. Dále je smluvními stranami ujednáno, že Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit žádné třetí osobě jakékoliv právo, povinnost či závazek založený či vyplývající na základě Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

 • Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je zveřejněna na adrese Produktového webu. Poskytovatel je oprávněn změnit své Obchodní podmínky. Komunikačním jazykem mezi Poskytovatelem a Uživatelem je angličtina nebo čeština, není-li mezi Uživatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Pravidla užívání služeb dostupná na adrese Produktového webu.